STŘELNICE Květnice

Stanovy Střeleckého spolku Parabellum

Článek 1

 

Základní ustanovení

1. Název organizace je Střelecký spolek Parabellum , ve zkratce SSP. Sídlem organizace je Květnice 7, okr. Praha východ, pošta Sibřina. SSP je zároveň sportovním střeleckým klubem.

2. SSP je nezávislá, nepolitická a dobrovolná sportovní organizace (občanské sdružení) s právní a ekonomickou subjektivitou, sdružující zájemce o sportovní střelbu. SSP jedná svým jménem a nese odpovědnost za své závazky v souladu s platným právním řádem.

3. Účelem činnosti SSP je organizovat a provádět sportovní střelbu v České republice a všestranně podporovat její rozvoj. SSP organizuje a pořádá klubové, otevřené, celostátní a mezinárodní střelecké soutěže.

4. SSP vzdává svým členům identifikační průkaz a používá vlastní symboliku, znak a vlajku. Symboly SSP včetně znaku a vlajky není dovoleno používat bez souhlasu SSP.

5. SSP podporuje účelnou spolupráci s jinými sportovními organizacemi v ČR i v mezinárodním měřítku.

SSP je oprávněn provozovat hospodářskou činnost v souladu s platnými předpisy a podle potřeby provozuje publikační činnost.

Článek 2

 

Členství

1. Členem SSP může být občan České republiky nebo jiné země. Kromě fyzických osob mohou být členy také právnické osoby a kolektivní členové. Sportovní řády a sportovně technická pravidla SSP se vztahují jen na fyzické osoby. Předseda SSP může stanovit podmínky vzniku čestného nebo doživotního členství fyzických osob.

2. Členství v SSP vzniká na základě písemné přihlášky přijetím člena výborem SSP a po zaplacení zápisného.

3. Člen SSP má právo být volen do všech funkcí v SSP, má právo vznášet náměty a připomínky, být informován o činnosti SSP a přímo nebo zprostředkovaně hlasovat o otázkách činnosti SSP (v souladu s těmito stanovami).

4. Povinností člena SSP je dodržovat stanovy SSP a ve stanovených termínech platit členské příspěvky.

Členství v SSP zaniká:

vystoupením člena z vlastního rozhodnutí

vyloučením člena pro nedodržení stanov

vyloučením člena pro hrubé porušení sportovních pravidel, zejména zásad bezpečnosti střelby nebo zásad fair play (v těchto případech může být vyloučení termínované nebo podmíněné).

Výši zápisného a ročního členského příspěvku stanoví předseda SSP.

Článek 3

Orgány SSP

1. Nejvyšším orgánem SSP je valné shromáždění členů nebo jimi delegovaných zástupců. Valné shromáždění volí předsedu SSP a může rozhodovat o všech otázkách činnosti SSP. Předseda SSP svolává valné shromáždění z vlastního podnětu nebo na žádost alespoň tří čtvrtin členů. Předseda SSP oznámí termín konání valného shromáždění nejméně 7 dnů předem. 

2. V době mezi valnými shromážděními řídí činnost SSP předseda SSP. Předseda SSP zejména jedná jménem SSP s jinými subjekty, vydává soutěžní řády, předpisy a pravidla sportovní střelby, zabezpečuje odbornou přípravu rozhodčích, vede jejich evidenci a vydává licence národních a mezinárodních rozhodčí, účelově hospodaří s prostředky SSP. Předseda SSP přijímá Všechna rozhodnutí.

Předseda SSP vytváří podle potřeby a podle možností pracovní komise.

Článek 4

Hospodaření SSP

Zdroji příjmu SSP jsou zejména

zápisné a členské příspěvky

zápisné ze střeleckých soutěží pořádaných SSP

sponzorské dary

jiné dary a dědictví

prostředky poskytované státními nebo jinými orgány a organizacemi

příjmy z vlastní činnosti

Prostředky SSP lze vynaložit na základě schváleného rozpočtu na

rozvoj a provoz sportovní činnosti

příspěvky k úhradě nákladů spojených s činností SSP

Článek 5

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti po schválení ustavujícím valným shromážděním a po registraci SSP jako občanského sdružení ve smyslu zákona č.83/1990 Sb. u Ministerstva vnitra ČR

 

Od 12.2.2015 budou platné tyto dodatky ke stanovám SSP Květnice

Valné shromáždění SSP Květnice se 12.2.2015 usneslo na:

 

A) Členské příspěvky na rok 2015 budou 400,- Kč

B) SSP bude pořádat průběžný závod v termínech závodů Střelnice Květnice.

C) Členský příspěvek bude použit na úhradu rozdílu při poskytování slev Střelnicí Květnice.

© parabellum.cz